İş Güvenliği Uzmanlığı

Bursa'da iş güvenliği uzmanlığı hizmeti veren firmamız uzman ekibi ve teknolojik alt yapısı ile firmalara güven vermektedir.

İş kazaları ve meslek hastalığı konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını doğurmuştur. İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

29 Aralık 2012 da yayınlanan 28512 sayılı” İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” gereğince; İş güvenliği uzmanlarının görevleri:

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi ile sizlere sunulacak hizmetler

 1. İşyeri durum tespiti 
 2. Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması
 3. İş güvenliği kurulun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi
 4. Çalışan ve yöneticilere dair iş güvenliği temel ve detay eğitimlerinin verilmesi
 5. Risk analizlerinin yapılması
 6. Yangın ve acil durum planlamalarının hazırlanması, tatbikatlarının yapılması
 7. Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere dair gerekli eğitimlerinin verilmesi
 8. Onaylı defter(İş güvenliği tespit ve öneri defteri)’in düzenli olarak tutulması
 9. Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve izlenmesi
 10. Basınçlı kap ve kaldırma araçları teknik kontrollerinin izlenmesi
 11. Elektrik topraklama ölçüm ve kontrolleri ve izlenmesi
 12. İç ortam ve çevre ölçümlerinin izlenmesi
 13. İlkyardım eğitimlerinin takibi
 14. İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması
 15. İSG El Kitapları hazırlanması
 16. İşyerlerinde Saha Gözetimi ve Kontrolü
 17. Yasal Mevzuatın izlenmesi ve işyerlerinin bilgilendirilmesi
 18. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi
 19. İşyeri iş izin sisteminin oluşturulması
 20. Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması
 21. Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması
 22. Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
 23. Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması
 24. Gerekli belge, kayıt ve dokümantasyonların gerekli sürelerde arşivinizde saklanmasının takibi

Blog

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8