,

İşletmelerde Yapılması Gereken Periyodik Kontroller Nelerdir?

    İş güvenliği, tek seferlik bir kontrol veya yapılması ile bitecek bir eylem değildir. İş güvenliği belli bir süreçtir ve pek çok açıdan sürekliliği ifade eder. Riskler çoğu zaman değişmemesine rağmen riskleri etkileyen faktörlerin kendilerinde her zaman değişim mümkündür. İşletmelerin sürekliliği, iş güvenliği açısından denetimlerin ve kontrollerinde sürekli olarak yapılmasını gerektirir. İşletmelerde yapılması gereken periyodik kontroller işletmelerde ortaya konulan işin niteliğine, tehlike seviyesi, araç, teçhizat, işlenilen ham madde ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.

    İşletmelerde yapılan periyodik kontrollerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan iş güvenliği mevzuatı pek açıdan kontrol ve buna bağlı olarak belgelendirme öngörmüştür. Belgelendirme, her ne kadar sıkıcı ve bürokratik bir aşama gibi görünse de, faaliyetlerin izlenmesi adına çok önemlidir. Belgelendirme olmadan eksikliklerin, risklerin ve bunlara karşı yapılan periyodik kontrollerin sağlıklı takibi yapılamaz.

     İş denetimleri; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı olarak İş Tüzüğü çerçevesinde yapılır.

C Ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Bir Üst Tehlike Sınıfında Çalışma Süreleri Uzatıldı

27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı torba kanunun 35. Maddesinde belirtildiği üzere C sınıfı iş güvenliği uzmanların tehlikeli sınıfta çalışabilme hakkı 1 ocak 2019 tarihine , B sınıfı iş güvenliği uzmanların çok tehlikeli sınıfta çalışabilme hakkı ise 1 ocak 2020 tarihine uzatılmıştır.

27 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29961
KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6770                                                                                                        Kabul Tarihi: 18/01/2017

MADDE 35 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir ?

         İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı; çalışanları, iş ortamındaki riskleri minimize ederek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak, çalışanların yaşamlarını, ruhsal, bedensel ve sosyal olarak en üst düzeyde sürdürmelerini sağlamaktır. Her ne kadar temel amaç bu olsa da, bunun yanında pek çok amaca hizmet edildiği de açıktır. Çalışanın iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı korunması, aynı zamanda işverenin de pek çok açıdan korunması anlamına gelmektedir. Çalışan açısından, bir can kaybı veya geri dönülemez bir organ veya duyu kaybı gibi neticelerin yanı sıra, hayat boyu acı içinde yaşamak veya yaşam konforunun geri dönülemez biçimde düşmesi şeklinde bir sonuç mümkünken, bir işyerinde meydana gelen herhangi bir kazanın işveren açısından çok ağır sonuçları olabilir. İşveren açısından meydana gelen zarar geriye dönülemez veya telafi edilemez nitelikte olmasa da etkisi bakımından daha kapsamlıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir sorusuna verilecek en güzel cevap; olası can veya doku kaybını, meslek hastalığını önlemenin yanında, bundan etkilenecek olanların kayıplarının da önüne geçmektir denilebilir.

İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler Nelerdir ?

             Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre iş kazası; belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. İş kazasını meydana getiren nedenlerin neredeyse tamamı insan kaynaklıdır. Çalışandan kaynaklanan iş kazaları ise toplam iş kazalarının %80 ini oluşturmaktadır. Bu da  çalışanların iş güvenliği hususunda bilgilendirilmelerinin önemini ortaya koymaktadır. İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler; genel olarak güvensiz hareketler, güvensiz ortamlar ve öngörülemeyen önlenemez sebepler olarak sınıflandırılabilir.

Güvensiz Davranışlar

         İş süreçlerinin vazgeçilmez unsuru olan insandan kaynaklanan hareketlerin belirli sonuçları olacaktır. Bu hareketler, önceden ortaya konmuş yani öngörülebilir sonuçlara göre güvenli veya güvensiz olarak nitelendirilebilir. Güvenli davranış; yapılan davranış neticesinde öngörülebilir bir riskin bulunmadığı davranıştır. Elbette davranışlar, çevresel faktörlerden bağımsız olarak tek başına değerlendirilemez. O halde güvenli davranış, içinde bulunulan çevresel faktörler göz önünde bulundurularak, öngörülebilir riskler taşımayan insan faaliyeti denilebilir. Güvensiz davranışlar ise bu risklerden bir veya birkaçının göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Bu davranışlardan bazıları;

İş Güvenliği Kültürü Bir Davranış Biçimidir

İş Güvenliği Kültürü Bir Davranış Biçimidir

         İş güvenliği kültürü, iş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam biçimidir. İş güvenliği konusunda elde edilen bilginin, yaşam biçimi haline getirilmesi ve içselleştirilmesi neticesinde iş güvenliği kültürü oluşur. İş güvenliği kültürü merkezinde insanın olduğu, insan tarafından ortaya konan davranışlar neticesinde kendini gösteren bir davranış biçimidir. Bu bakımdan iş güvenliği kültürü bir davranış biçimidir denilebilir.

İşyeri Hekimi Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekimi Görevleri Nelerdir?

         İş sağlığı ve güvenliği kavramının, sağlığa bakan cihetiyle işyeri hekimi kavramı ortaya çıkmıştır. İşyeri hekimi çalışma ortamında çalışanların sağlığı ile doğrudan ilgilenmekle beraber, çalışanların sağlığını etkileyecek çevre koşullarının değerlendirmesi, sağlık bakımından risk oluşturacak faktörlerin ortaya konması faaliyetlerini yürütür.

Yasal Mevzuat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan 27768 sayılı Resmi gazete ile yürürlüğe giren, İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği işyeri hekiminin niteliklerini, görevlerini ve yetkilerini açıkça tanımlamıştır. İşyeri Hekimi Görevleri, rehberlik ve danışmanlık, sağlık gözetimi, eğitim ve bilgilendirme, ilgili birimlerle işbirliği olarak 4 başlık altında toplanabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinde Ceza Dönemi Başladı!

Mesleki Yeterlilik Belgesinde Ceza Dönemi Başladı!

          Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan tanıma göre “MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, yakın zamanda her meslek sahibinin bir nevi ehliyeti gibi hüküm ifade edecektir.

         Nisan 2015 tarihi itibariyle yapılan kanuni düzenlemeler neticesinde iş hayatında kendine yer bulmuştur. Mesleki yeterlilik belgesinin çalışan ve işveren açısından pek çok avantajı vardır. Ulusal kriterler göz önünde bulunarak alınan bu belge ile çalışan mesleki yeterliliğini kolayca ispat edebilir ve bu durum iş bulmayı kolaylaştırır. Ayrıca belgelendirme faaliyetinin meslek açısından belirli bir kaliteyi de getireceği açıktır. İşverenler için, personel ihtiyacı söz konusu olduğunda, mesleki yeterliliğe sahip personel bulmayı kolaylaştırması bakımından önemlidir. İşinde uzman personele kolayca ulaşmak, rekabet ortamında, işin kalitesi ve hızının önemli olduğu durumlarda işveren açısından kritik öneme sahiptir. Netice itibariyle işveren açısından bu durum üretim ve hizmet kalitesine yansıyacaktır. Nitelikli iş gücünün mevcudiyeti ve sürekliliğinin sağlanması, toplumun her kesimini ekonomik olarak ve yaşam standartları anlamında etkileyecek bir faktördür.

OSGB Avantajları Nelerdir?

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelmektedir. Yasal olarak ise “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” olarak tanımlanmıştır. OSGB’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenen işyerlerine, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti sağlayan kuruluşlardır. OSGB Avantajları Nelerdir sorusuna sağlıklı bir cevap bulabilmek için, konuya finansal, kalite ve pratik açıdan yaklaşmak gerekecektir. OSGB’nin devlet yada idare tarafından öngörülmesindeki en önemli etken aynı zamanda OSGB’nin avantajıdır diyebiliriz. Bu bakımdan OSGB nin en büyük avantajı, işyeri güvenliği ve sağlığı için alınan önlemlerin, işletmeleri, gereğinden fazla ekonomik ve iş yüküne maruz bırakmasının önüne geçmektir.

Doğal Çevrenin Yol Açtığı Tehlikeler

İnsanların yaşadıkları, çalıştıkları, eğlendikleri ortamların tümü fiziksel çevrenin etkisi altındadır. Sağlığımız ile doğrudan ilişkili olan çevresel faktörler insan yetenekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklere uğrar. Çalışma ortamlarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Faktörleri işin kaliteli bir şekilde ortaya çıkarılması ile de direk olarak alakalıdır. İş güvenliğini etkileyen çevresel faktörler dendiğinde ; 

 • Gürültü,
 • Görme ve aydınlatma,
 • İçerideki havanın durumu,
 • Kimyasal maddeler sayılabilir.

1234616482

İşin içeriğine göre değişecek olan ortam şartlarının çalışanların konforunun göz önünde tutulması ile düzenlenmesi iş ve iş sağlığının yanı sıra çalışan güvenliği ile de alakalı olduğu unutulmamalıdır. İşin mahiyetine uygun olan zorunlu hallerin işi yapacak kişileri en asgari düzeyde etkilemesi için gerekli önlemlerin alınması işverenin sorumluluğu altında olan ciddi bir meseledir. Ortamdaki sesin insanı rahatsız edecek düzeye gelmesi kulak ve sinir sağlığı ile alakalı sorunların yaşanmasına neden olurken, karanlık ortamlarda yapılması gereken iş kollarında da görme problemleri yaşanabilmektedir. Ülkemizde sık olarak görülmese de dünyada modern örneklerinin görüldüğü insani şartların hâkim olduğu maden ocaklarının hazırlanması aşamasında maliyetler devreye girdiği zaman sorun işin içinden çıkılamayacak bir hale gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sıkıntı yaratacak koşullar ile ilgili olarak önlemler alınabilmekte ve yapılacak ufak değişiklikler büyük yararlar sağlamaktadır. Soğuk ortamlar için gerekli uygun kıyafetlerin veya nemli ortamlar için hava nem alıcıların devreye alınması ile birlikte yaşanacak sorunlar en aşağı seviyelere indirilebilmektedir.

Blog

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8